لوگویاقوت
تخفیف ترافیک

همچنین شرکت یاقوت با دانشگاه‌ها و مدارس، برای گذراندن دوره کارآموزی دانش آموزان و دانشجویان در شهرهای دارای نمایندگی همکاری می‌کند.

امید است این شرایط بتواند رضایت دانش آموزان و دانشجویان عزیز که جزء مهم خانواده یاقوت هستند را بیش از پیش فراهم نماید.

ردیف نام سایت واحد
1 سامانه شاد  
2 دانشگاه اراک اراک
3 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اراک
4 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ساوه
5 مرکز داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خمین
6 دانشکده علوم پزشکی خمین
7 آموزشکده فنی ساوه- جراحی زاده ساوه
8 موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه ساوه
9 دانشگان پیام نور – سازمان مرکزی  

تخفیف ترافیک دانش آموزان و دانشجویان