دوره آموزشی ICDL

دوره آموزشی ICDL یاقوت

این دوره یکی از معتبرترین دوره های آموزش کامپیوتر در سطح بین المللی است
که توسط دولتها، مجامع کامپیوتری و شرکتهای خصوصی مورد تایید قرار گرفته است.
این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر آشنایی ندارند(یا آشنایی مختصری دارند)
و می خواهند با گذراندن این دوره ی معتبر بین المللی و کسب مدرک آن، دانش و سواد کامپیوتری مورد نیاز جوامع را کسب نموده و دانش خود را ارتقاء بخشند.
دوره ICDLشامل هفت مهارت جداگانه میباشدکهچهار مهارت آن، در دوره ICDL Level Iو سه مهارت دیگر آن در دوره ICDL Level II ارائهمی گردد.
در انتهای هر دوره،دانشپذیران در آزمونهای پایان دوره شرکت نموده و با کسب حد نصاب
قبولی،مدرک داخلی یاقوت و یا بین المللی بنیاد ICDL ایران را (به انتخاب خود) دریافت می کنند.
دانشپذیرانی که تمایل به دریافت مدرک بنیادICDL ایران دارند،
می توانند برای شرکت در آزمون،ثبت نام نموده و آن مدرک را نیز دریافت نمایند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۴۲۲۰۰۱۰۴-۰۸۶ تماس بگیرید.