به سامانه ثبت و پیگیری شکایت خوش آمدید.

لطفاً انتخاب نمایید:
     

مشترک گرامی؛
لطفاً مشخصات خود را وارد کرده و پیشنهادات، انتقادات، نظرات و شکایات خود را بیان نمایید.
پس از وارد کردن پیام، برای شما یک کد رهگیری صادر می‌شود که از طریق آن می‌توانید در قسمت »پیگیری شکایات« این موارد را پیگیری نمایید.
لازم به ذکر است، در کمتر از دو هفته به این موارد رسیدگی خواهد شد.
نام*:

نام خانوادگی*:

خدمات مورد استفاده:

نوع درخواست:

واحد مرتبط:

درخواست رسیدگی:

شماره تلفن ADSL در صورت استفاده از این خدمات:

آدرس پست الکترونیکی:

شماره تلفن همراه*:

شهر:

متن پیام*:

کد پیگیری شکایت خود را وارد نمایید: